Sterren.nl

Playlist van Sterren.nl

Volledige playlist Luister LIVE

Disclaimer

De informatie in deze app wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.  

Beslissingen die gebruiker van de app maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. AVROTROS Sterren NL sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.   

Op de diverse pagina's worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De verschillende redacties bekijken de berichten die naar fora et cetera gestuurd voren nimmer vooraf, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. AVROTROS Sterren NL is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers zoals bijvoorbeeld op fora geplaatst. Berichten die oproepen tot geweld of op andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden worden zo spoedig mogelijk na constatering daarvan verwijderd. AVROTROS Sterren NL distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.   

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze app, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de app, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van AVROTROS en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).