Sterren.nl

Playlist van Sterren.nl

Volledige playlist Luister LIVE
Terug naar actie overzicht

Meld je aan voor het Fancafé met Frans Duijts

Alle fans van Frans Duijts opgelet! Op woensdag 14 november trekt het Sterren NL Fancafé weer het land in. Dit maal staat niemand minder dan Frans Duijts op de bühne.

Het Sterren NL Fancafé vindt dit keer plaats in Tiel, de woonplaats van Frans Duijts. In zijn eigen café geeft Frans een exclusief mini-concert voor een select groepje fans!

Wil jij samen met een vriend of vriendin onder het genot van een drankje genieten van dit exclusieve optreden? Meld je dan snel aan door het onderstaande formulier in te vullen!

Fancafe formulier Frans Duijts

Je gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van je vraag en niet voor andere doeleinden. Jouw gegevens worden opgeslagen bij AVROTROS en zullen niet langer dan 3 maanden bewaard blijven. Meer info over ons Privacy Statement.

Ook interessant

Algemene Spelvoorwaarden

Hieronder leest u de Algemene Spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van AVROTROS. Aanbieder:
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS ("AVROTROS") 
Witte Kruislaan 55 1217 AM HILVERSUM Toepasselijkheid:
Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (hierna te noemen: 'Actie'), die door AVROTROS wordt aangeboden in haar programma’s en op de website. Door deelname aan een Actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande Algemene Spelvoorwaarden. Per Actie zal het op de website vermeld worden indien er nog aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor een Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

Deelnametermijn:
Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende de actieperiode. Deze actieperiode staat bij de Actie vermeld. AVROTROS behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deelname: 

AVROTROS gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. AVROTROS mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. AVROTROS kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. AVROTROS kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Wijze van deelname:
Per Actie zal in het programma en/of op de website vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen. Per Actie kan éénmaal meegespeeld worden.

Deelnamekosten:
Communicatiekosten voor deelname aan een Actie zullen bij de Actie zelf vermeld worden. Aan deelname via internet zijn geen kosten verbonden. Prijzen:
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een prijs wordt door AVROTROS ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is AVROTROS niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Kansspelbelasting:
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van AVROTROS.

Bepaling van de winnaars:
Voor elke Actie, verschenen in een AVROTROS programma en/of op de website, geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een computerprogramma dat willekeurig de winnaars trekt of door een persoon die geen direct belang heeft bij het geboden spel. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld. Bekendmaking winnaars:
De winnaars ontvangen per post, per e-mail of in uitzonderlijke gevallen per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar in het programma bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. Uitsluiting deelname:
Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname. AVROTROS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid:
AVROTROS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door AVROTROS openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, kunnen AVROTROS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor AVROTROS in het leven roepen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Privacy:
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Wijzigingen: 

AVROTROS behoudt zich het recht voor de Algemene Spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de Algemene Spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe Algemene Spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld. Gedragscode Promotionele Kansspelen:
AVROTROS handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van AVROTROS, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan AVROTROS, t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 2, 1200 JA Hilversum.

Sluiten